Проучване на образователната политика в частта на професионалното образование, включително дуално обучение в община Плевен

 SINCE 1998
  • Играй си играта, човече!

Проект “Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен“, договор NoBG05SFOP001-2.025-0082-С01, по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд има за цел да насърчи взаимодействието между неправителствения сектор, община Плевен, образователната общност и бизнеса за оптимизиране на връзката образование – бизнес и оптимизиране на професионалната квалификация спрямо актуалните нужди на бизнеса. Проектът се изпълнява в периода 17.8.2022 г. – 17.11.2023 г. от фондация „Образователно сътрудничество “в партньорство с общинска администрация град Плевен.

В първия етап на проекта беше направен мониторинг на политиката за професионално и дуално и образование, нуждите на местния пазар и структуриране на Пътна карта и План за действие към нея за адаптиране на образованието към нуждите му. Докладът е част от подготовката на Пътна карта за адаптиране на професионалното образование към нуждите на пазара на труда в община Плевен и Споразумение между заинтересованите страни с начертани конкретни мерки за задоволяване на тези потребности.

При анализа бе приложен системен подход за преглед-мониторинг на образователната политика в частта на професионалното образование, включително дуално образование в община Плевен и идентифициране на нуждите на местния бизнес от квалифицирани кадри, включително тенденции в контекста на “зеления” и дигитален преход. Анализът включва преглед на съществуваща връзка образование-бизнес, вкл. като съществен елемент от инвестиционната екосистема – намерения на община Плевен за развитие на инвестиционни дестинации. Методологията, използвана за нуждите на настоящото проучване, стъпва на документално проучване, количествени и качествени изследвания (онлайн въпросници, 20 интервюта, експертен анализ и верифициране на дефинираните изводи чрез 3 фокус-групи).

Проведени са 20 интервюта с представители на центрове за професионално обучение и представители на местния бизнес. Структурирани са три отделни онлайн анкетни проучвания в платформата QuestionPro сред заинтересованите страни и служители заети в планирането и управлението на секторна политика за ПОО на местно ниво в община Плевен.

Резултатите от анкетата показват, че за 83,33 % от представителите на местния бизнес има ли проблем с кадровото обезпечаване на извършваните дейности, а 88,3 % имат практиката да наемат служители, които имат завършена професионална степен на образование в институциите на територията на община Плевен. 50 % от респондентите смятат, че наличното професионално образование на територията на община Плевен покрива нуждите на компаниите от тези специалности. 83,33 % имат практиката да се включат в дуални форми на обучение на ученици от професионалните училища на територията на община Плевен. 75 % осъществяват партньорство с образователни институции за професионално образование под формата на дни на отворените врати, стажове, дуално обучение и работа. 91,67 % посочват, че тази практика се нуждае от развитие.  

От своя страна 94,12 % образователните институции посочват, че осъществяват сътрудничество с бизнеса.

Тези резултати показват, че има необходимост от насърчаване на  взаимодействието между неправителствения сектор, община Плевен, образователната общност и бизнеса за оптимизиране на връзката образование – бизнес и оптимизиране на професионалната квалификация спрямо актуалните нужди на бизнеса.

Проектът продължава със създаване и подържане на платформа за обществено обсъждане, модериране на дискусиите онлайн и изготване на доклад с изводи и препоръки, които ще отразяват общественото мнение. Организиране на двудневна кръгла маса за обсъждане, приемане и подписване на на споразумение и план за действие с участието на 20 представители на ПГ, ЦПОО, бизнеса и общинската администрация.